Nodal Point - Krzysztof Siwa tel 508 484 911
info@nodalpoint.pl

Napisz Wiadomość

  Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowycch zawartych formularzu firmie Nodal Pont, jedynie w celu przygotowania oferty oraz odpowiedzi na zadane pytanie.

  Kontakt

  Nodal Point – Krzysztof Siwa
  58-410 Marciszów,
  Ciechanowice 28/2
  Poland

  NIP: 897-152-83-40

  tel: +48 508 484 911
  Email: krzysztofsiwa@gmail.com

  Social Media

  Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU NODAL POINT – KRZYSZTOF SIWA

  Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

  SPIS TREŚCI

  • 1 Definicje
  • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
  • 3 Wymogi techniczne
  • 4 Zakupy w Sklepie
  • 5 Płatności
  • 6 Metody dostawy
  • 7 Wysyłka zamówienia
  • 8 Reklamacje i zwroty
  • 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  • 10 Postanowienia końcowe

  Załącznik nr `1: Wzór formularza reklamacji

   

  § 1 DEFINICJE

  1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Konto –  Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą, dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
  6. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania/lokalu miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności
  7. Regulamin – niniejszy regulamin.
  8. Sklep – sklep internetowy NODAL POINT KRZYSZTOF SIWA prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.nodalpoint.pl
  9. Sprzedawca – Krzysztof Siwa , przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NODAL POINT KRZYSZTOF SIWA Krzysztof Siwa, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 8971528340, REGON 931062977, 58-410 Marciszów Ciechanowice 28/2

  .

   

  § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

  1. Adres pocztowy:

  NODAL POINT KRZYSZTOF SIWA– Krzysztof Siwa

  Ciechanowice 28/2,

  58-410 Marciszów

  1. Adres e-mail: info@nodalpoint.pl
  2. Telefon: +48 508 48 49 11
  3. Adres do wysłania reklamowanego towaru:

  NODAL POINT KRZYSZTOF SIWA – Krzysztof Siwa

  Ciechanowice 28/2,

  58-410 Marciszów

  1. Dane do faktury

  NODAL POINT KRZYSZTOF SIWA – Krzysztof Siwa

  NIP: 8971528340

   

  § 3 WYMOGI TECHNICZNE

  1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  – Urządzenie z dostępem do Internetu

  – Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

  1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
  2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

   

  § 4 ZAKUPY W SKLEPIE

  1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

  Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

  1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
  2. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  3. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
  4. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
  5. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

   

  § 5 PŁATNOŚCI

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  – przesyłka kurierska,

  – przesyłka kurierska pobraniowa

  – odbiór osobisty

  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  – płatność za pobraniem,

  – płatność przelewem na konto Sprzedawcy

  – płatności elektroniczne i płatność kartą płatniczą za pomocą serwisu Przelewy24.pl.

  1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, kosztów oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
  2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
  3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

   

  § 6 METODY DOSTAWY

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

  – przesyłka kurierska In Post przy mniejszych formatach, DPD przy większych formatach, w obu wypadkach koszt to 25zł

  – dostawa osobista w okolicach: Trasa Wrocław- Jelenia Góra oraz cała kotlia jeleniogórska.

  1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
  3. Możliwość odbioru osobistego: Sklep NODAL POINT KRZYSZTOF SIWA.
  4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 2-3 dni robocze (+ czas wysyłki), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin.
  5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.
  6. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sklepem nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

   

  § 7 WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

  1. Wysyłka zamówienia następuje w ciągu 1-3 dni licząc dni robocze, od daty zaksięgowania płatności. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

  § 8 REKLAMACJE I ZWROTY

  1. Towary wykonywane na zamówienie (fototapety, obrazy na płótnie, naklejki, plakaty itp.) nie podlegają zwrotowi – zgodnie z art.10 ust.3 pkt 4 i 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).
  2. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

   

  § 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.
  3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

   

  § 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

  Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

  Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.